חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי)

חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל״ו–1975


הגדרות [תיקון: תשנ״ט]
בחוק זה,
”יועץ משפטי“ – יועץ משפטי לרשות מקומית, בין שהוא עובד הרשות המקומית ובין שאינו עובד הרשות;
”רשות מקומית“ – עיריה או מועצה מקומית.
חובת קבלת יעוץ משפטי
רשות מקומית חייבת בקבלת ייעוץ משפטי.
מינוי יועץ משפטי [תיקון: תשנ״ט]
(א)
רשות מקומית תמנה עורך דין שיהיה יועצה המשפטי.
(ב)
היועץ משפטי של עיריה, וכן היועץ המשפטי במועצה מקומית שקבע שר הפנים, יהיה עובד העיריה או עובד המועצה המקומית ויחולו על מינויו וכהונתו ההוראות החלות על עובדי אותה עיריה או אותה מועצה מקומית אלא אם כן נקבעה בדין הוראה אחרת לענין זה.
יועץ משפטי מועצות בשתי מקומיות [תיקון: תשנ״ט]
יועץ משפטי של מועצה מקומית שאינו עובד המועצה, רשאי לשמש כיועץ משפטי של מועצה מקומית נוספת אחת, שלא כעובד המועצה, ובלבד שהמועצות המקומיות שבהן הוא מועסק הסכימו לכך, ומתקיימים התנאים האמורים, בפסקאות (1) עד (4) של סעיף 5.
עבודה נוספת של יועץ משפטי של מועצה מקומית [תיקון: תשנ״ט]
מועצה מקומית רשאית להתיר ליועצה המשפטי שהוא עובד המועצה לעסוק בעבודה נוספת בתמורה, ובלבד שהתקיימו אלה:
(1)
היקף משרתו במועצה המקומית אינו עולה על מחצית;
(2)
אין בעבודת החוץ כדי להפריע לתפקידו כעובד המועצה המקומית;
(3)
אין בה משום התחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד המועצה המקומית;
(4)
אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד העומדים במגע כספי, מסחרי או עניני עם המועצה המקומית.
ייעוץ משפטי [תיקון: תשנ״ט]
יועץ משפטי יעניק ייעוץ משפטי למועצת הרשות המקומית ולוועדותיה, לראש הרשות ולסגן ראש הרשות שלו הואצלו סמכויות לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה–1975, ולעובדי הרשות, בכל ענין הדרוש למילוי תפקידי הרשות לפי כל דין; כן יחווה היועץ המשפטי את דעתו לפי פניית חבר מועצת הרשות, אם נוכח שהדבר דרוש למילוי תפקידי הרשות ואין במתן חוות הדעת כדי להעמידו במצב של חשש לניגוד ענינים.
הזמנת חובה [תיקון: תשמ״ח, תשנ״ט]
(א)
היועץ המשפטי לרשות מקומית יוזמן לישיבות המועצה, לרבות ישיבותיה כועדה מקומית לתכנון ולבניה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה–1965, וכן לישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבניה, רשות רישוי מקומית לפי סעיף 30 לחוק האמור, ועדת המכרזים וועדת הכספים.
(ב)
שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות ועדות נוספות שאליהן יוזמן היועץ המשפטי בנוסף לאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
לצורך ביצוע תפקידו יוזמן היועץ המשפטי ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת הרשות המקומית או כל ועדה מוועדותיה, בין בעצמו ובין באמצעות עובד אחר של הלשכה המשפטית, ותינתן לו הזדמנות לתת את חוות דעתו, בעל פה או בכתב, לפני קבלת כל החלטה.
(ד)
מליאת המועצה רשאית לאמץ חוות דעת משפטית אחרת שהוצגה בפניה באותה ישיבה.
(ד)
היועץ המשפטי רשאי להסמיך עורך־דין מעובדי לשכתו ברשות המקומית לייצגו בענין מסויים או בסוגי ענינים.
עסקאות הטעונות חוות דעת בכתב [תיקון: תשס״ח]
(א)
שר הפנים יקבע בתקנות, באישור ועדת הפנים של הכנסת, סוגי עסקאות שרשות מקומית לא תתקשר בהן אלא לאחר שקיבלה על העסקה חוות דעת משפטית בכתב.
(ב)
לא תתקשר רשות מקומית בחוזה בכתב אלא לאחר שקיבלה חוות דעת משפטית בכתב על העסקה.
(ג)
לא תתקשר רשות מקומית בעסקה הטעונה אישור המועצה, אלא אם כן הוגשה לה חוות דעת מנומקת בכתב של היועץ המשפטי שלפיה אין מניעה לאשר את העסקה; החוזה וחוות הדעת המשפטית יישלחו לחברי המועצה עם ההזמנה לישיבת המועצה שבה יידון אישור החוזה.
איסור ייצוג לקוחות
יועץ משפטי של רשות מקומית, אף אם איננו עובדה, הוא או עובד לשכתו או משרדו לא ייצג לקוח בכל ענין הנוגע לאותה רשות מקומית; הוראה זו באה להוסיף על חובותיך של עורך דין מכוח דין אחר ולא לגרוע מהן.
הפסקת העסקה והשעיה של יועץ משפטי במקרים מסוימים [תיקון: תשע״ד]
על הפסקת העסקתו והשעייתו של יועץ משפטי לרשות מקומית שאינה רשות מרחבית כמשמעותה בסעיף 19 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965, יחולו, בשינויים המחויבים, ההוראות החלות על העברה מכהונה של יועץ משפטי של עירייה, גם אם אינו עובד הרשות המקומית.
תחילה
תחילתם של סעיפים 3, 4, 5 ו־7 בתום ששה חדשים מיום פרסומו של חוק זה.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשס״ד]
(א)
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
(ב)
שר הפנים, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע תנאי כשירות ופסלות לכהונה ליועץ משפטי.


נתקבל בכנסת ביום ה׳ בטבת תשל״ו (9 בדצמבר 1975).
  • יצחק רבין
    ראש הממשלה
  • יוסף בורג
    שר הפנים
  • אפרים קציר
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.