חוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל

חוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל, תש״ם–1979


הגדרות
בחוק זה –
”הקרן“ – קרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל, שהוקמה על פי הסכם הקרן;
”הסכם הקרן“ – ההסכם שבין ממשלת ארצות הברית של אמריקה לבין ממשלת ישראל שנחתם ביום 25 באוקטובר 1977.
תאגיד
הקרן היא תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.
ארגון הקרן והנהלתה
הקרן תאורגן ותנוהל לפי הסכם הקרן ובהתאם לכללי הנוהל והתקנות שהותקנו על פיו.
פקדונות בבנק ישראל
בנק ישראל רשאי לקבל פקדונות מאת הקרן.
שינויים בהסכם הקרן
הממשלה רשאית, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להציע שינויים בהסכם הקרן ולהסכים לשינויים כאמור.
פטור ממסים
שר האוצר רשאי להתקין תקנות בדבר מתן פטור ממסים ומתשלומי חובה כאמור בהסכם הקרן.
ביצוע ותקנות
שר האוצר ושר החקלאות ממונים על ביצוע חוק זה, והם רשאים להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוען של הוראות הסכם הקרן ולמילוי התחייבויותיה של המדינה על פיהן.


נתקבל בכנסת ביום כ״ח בכסלו תש״ם (18 בדצמבר 1979).
 • מנחם בגין
  ראש הממשלה
 • יגאל הורוביץ
  שר האוצר
 • אריאל שרון
  שר החקלאות
 • יצחק נבון
  נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.