פתיחת התפריט הראשי

הרב אברהם שפיראעריכה

ברכת ראש ישיבת מרכז הרב

הרב הגאון אברהם אלקנה שפירא זצ"ל

(הברכה הזאת ניתנה לספרי הששי)

הרב אברהם שפירא

[הרב הראשי לישראל]

ראש ישיבת מרכז הרב

בס"ד

ב' שבט תשס"ז

מכתב ברכה

מרבה ישיבה מרבה חכמה, ודברי תורה פרים ורבים. כבוד ידידי הרה"ג רבי יעקב אפשטיין שליט"א, מבוגרי ישיבתנו הק' "מרכז הרב", וכיום מגולי גוש קטיף, הראני גליונות מהחלק הששי של ספריו הנקובים בשם "חבל נחלתו", והם חיבורים העוסקים בשאלות ותשובות בד' חלקי השולחן ערוך, בשאלות המצויות בזמננו. וכבר איתמחי גברא במאמריו ובספריו הקודמים, שמקיף הנושאים הנדונים בהרחבה ומברר השיטות השונות בטוב טעם. והנה הרב המחבר ידוע לי שלן בעומקה של הלכה כבר שנים רבות, ודן באריכות בסוגיות רבות, דבר דבור על אופניו בשפה ברורה ונעימה, וביראה הקודמת לחכמה.

ואם כי לא עברתי בעיון על דבריו ומסקנותיו להלכה, מ"מ ראוי לברכו שיזכה לברך על המוגמר ולהוציא לאור עולם את חיבורו החשוב, להגדיל תורה ולהאדירה. ובעז"ה יזכה להוסיף כהנה וכהנה בבירורי הלכות וסוגיות כיד ד' הטובה עליו, וגליונות אלו שנכתבו בחבל נחלתנו שבחבל עזה – קודם הגירוש שאירע בעוה"ר, וחלקם נכתב בימי אף וחימה, בזמן גזירת הגירוש – יוסיפו כוח ואומץ לחיזוקה של ארץ ישראל. ויקויים בו בהרב המחבר "הרוצה להחכים ידרים" במקום המיועד לקימום מכון התורה והארץ. ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה בכפליים לתושיה.

הכו"ח לכבוד התורה

הרב אברהם שפירא

הרב יעקב אריאלעריכה

ברכת הרב הגאון יעקב אריאל

רב העיר רמת-גן


מכתב ברכה ל"חבל נחלתו" תשע"ו

ב"ה פורים קטן תשע"ו


ליהודים היתה אורה זו תורה

לכבוד הרב יעקב אפשטין שליט"א

שלו' רב לאוהבי תורתך

ליהודים תהיה אורה זו תורה ושמחה

בכל פעם אנו מופתעים מחדש מהוצאתו של הקובץ התורני השנתי שלכם "חבל נחלתו" שכולו פרי של מחבר יחיד – היוצא בקביעות מדי שנה בשנה זה שנים רבות. יישר כוחך על מעיינך המתגבר לדון בנושאים כה מגוונים, על פי הלכה, ללבנם ולבררם על סמך מקורותינו העשירים. אכן חבל נחלתך שזור מכל חלקי התורה. אתה מראה עד כמה תורתנו היא תורת חיים וליכא מידי דלא רמיזי באורייתא. הפוך בה והפוך בה דכולא בה.

ה' יעזרך ללכת מחיל אל חיל להגדיל תורה ולהאדירה.

ובשולי מאמריך ברשותך כמה הערות*

ושוב, יישר חילך לאורייתא

בברכת התורה והארץ

הרב יעקב אריאל

ר"ג

  • הערות הרב צורפו למאמרים להם הם מתייחסות.

הרב דוב ליאורעריכה

ברכת הרב הגאון דוב ליאור

רב העיר קרית ארבע – חברון

(הברכה ניתנה לכרך טז)

הרב דוב ליאור

רב העיר

קרית ארבע – חברון ת"ו

ר"ח שבט תשע"ה

כתב הסכמה

הובא לפני החיבור חבל נחלתו להרב יעקב אפשטיין ועברתי על חלק ממנו, ראיתי שהרב בהמחבר ממשיך להפיץ מעיינותיו חוצה גם בחיבור הזה.

ראיתי את גודל ידו לברור נושאים הלכתיים ואקטואליים לאור תורת ישראל בבירור מקיף ומעמיק לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, וישר כחו של הרב מחבר שמזכה את הרבים ומאיר עיני חכמים בירור נושאים חשובים לאור תורתנו הקדושה.

ישר כחו של הרב המחבר והשם יזכהו בבריאות גופא ונהורא מעליא, שיפוצו מעיינותיו חוצה לזכות את עיני המעיינים בהם בהם וחפץ השם בידו יצלח.

החותם לכבוד התורה ולומדיה

הרב דוב ליאור

הרב אביגדר נבנצלעריכה

ברכת הרב הגאון הרב אביגדר נבנצל

רב העיר העתיקה – ירושלים

בס"ד

מה נכבד היום אשר זכינו בו לכרך השבעה עשר של ספר חבל נחלתו, של הגאון ר' יעקב אפשטיין שליט"א. המחבר כדרכו מקיף מקורות שונים, ראשונים ואחרונים ומאיר את הנושאים בכל חלקי התורה באור יקרות. יזכה ויאריך ימים על ממלכתו ממלכת התורה, כי היא חיינו ואורך ימינו, ויפוצו מעינותיו חוצה עד מלאה הארץ דעה בב"א.

תלמידו מפי כתבו

צעיר הלויים

אביגדר נבנצל