חבל נחלתו יג הסכמות


ברכת ראש ישיבת מרכז הרב

הרב הגאון אברהם אלקנה שפירא זצ"ל

(הברכה ניתנה לספרי הששי)


הרב אברהם שפירא

[הרב הראשי לישראל]

ראש ישיבת מרכז הרב

בס"ד

ב' שבט תשס"ז

מכתב ברכה


מרבה ישיבה מרבה חכמה, ודברי תורה פרים ורבים. כבוד ידידי הרה"ג רבי יעקב אפשטיין שליט"א, מבוגרי ישיבתנו הק' "מרכז הרב", וכיום מגולי גוש קטיף, הראני גליונות מהחלק הששי של ספריו הנקובים בשם "חבל נחלתו", והם חיבורים העוסקים בשאלות ותשובות בד' חלקי השולחן ערוך, בשאלות המצויות בזמננו. וכבר איתמחי גברא במאמריו ובספריו הקודמים, שמקיף הנושאים הנדונים בהרחבה ומברר השיטות השונות בטוב טעם. והנה הרב המחבר ידוע לי שלן בעומקה של הלכה כבר שנים רבות, ודן באריכות בסוגיות רבות, דבר דבור על אופניו בשפה ברורה ונעימה, וביראה הקודמת לחכמה.

ואם כי לא עברתי בעיון על דבריו ומסקנותיו להלכה, מ"מ ראוי לברכו שיזכה לברך על המוגמר ולהוציא לאור עולם את חיבורו החשוב, להגדיל תורה ולהאדירה. ובעז"ה יזכה להוסיף כהנה וכהנה בבירורי הלכות וסוגיות כיד ד' הטובה עליו, וגליונות אלו שנכתבו בחבל נחלתנו שבחבל עזה – קודם הגירוש שאירע בעוה"ר, וחלקם נכתב בימי אף וחימה, בזמן גזירת הגירוש – יוסיפו כוח ואומץ לחיזוקה של ארץ ישראל. ויקויים בו בהרב המחבר "הרוצה להחכים ידרים" במקום המיועד לקימום מכון התורה והארץ. ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה בכפליים לתושיה.


הכו"ח לכבוד התורה

הרב אברהם שפיראמכתב ברכה מהרב הגאון יעקב אריאל

רב העיר רמת-גןלכב' הרב יעקב אפשטיין שליט"א


שלו' רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול.


עוד לא חלפה שנה מספרך הקודם ושוב זיכיתנו בחלק נוסף של סדרת ספריך חבל נחלתו. הדבר מעיד על מעינך המתגבר ב"ה ללמוד וללמד את תורתנו הקדושה שהיא חיי עולם אשר נטע בתוכנו ומוציאה בכל יום ציצים ופרחים חדשים לבקרים. ועל כך נאמר כל השונה (ר"ל המחדש) הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העוה"ב.


יה"ר שה' יאיר עיניך בתורתו ויוסיף לתת לך כוח ללבן סוגיות בהלכה ולפרסמן ברבים.


מכיון שאין בית מדרש ללא חידוש הרשה לי להעיר את הערותי על דבריך. (הערות הרב הוכנסו בתשובות).


ושוב אני מברכך שיפוצו מעיינותיך חוצה להגדיל תורה ולהאדיר.


הרב יעקב אריאל

ר"ג, חנוכה תשע"ג

ברכת הרב הגאון דוב ליאור

רב העיר קרית ארבע – חברוןהרב דוב ליאור

רב העיר

קרית ארבע – חברון ת"ו

בס"ד, ה' טבת תשע"ג


כתב הסכמה

הובא לפני החיבור חבל נחלתו חלק י"ג להרב יעקב אפשטיין, הדן בנושאים הלכתיים כלליים בכל חלקי ש"ע. וכבר אתמחי גברא בבירור נושאים הלכתיים כולל נושאים אקטואליים בחיינו כמדינה.

הרב המחבר ידיו רב לו בביאור השיטות החל ממקורות התלמודיים דרך כל ספרות גדולי ישראל לדורותיהם עד פוסקי ימינו, בירורים מעמיקים ומקיפים.

וראוי האי חיבור לעלות על שלחן של מלכי, מאן מלכי רבנן להתבשם מריחו.


יהי רצון שיזכה הרב המחבר שיפוצו עוד מעיינותיו חוצה לזכות את הרבים ולקרב את לב ישראל לאביהם שבשמים.

בכבוד רב

החותם לכבוד התורה ולומדיה

הרב דוב ליאורברכת הרב הגאון אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה

ירושליםבס"ד ד' פ' אשִר חנן אלקא אִתִ עִבִדך ירושלים עיה"ק תובב"א


דברי תורה אין צריכים חזוק, הלא הם דברי תורתו של הגאון ר' יעקב אפשטיין שליט"א, דכבר בכל הארץ יצא קום. ולא נצרכה אלא לברכה, יזכה להמשיך ולהפיק מרגליות, ישוטטו רבים ותרבה הדעת, עד מלאה הארץ דעה, בב"א.

כעתירת השותה בצמא את דבריו

צעיר הלוים

אביגדר נבנצל