חבל נחלתו א טז

<< · חבל נחלתו · א · טז · >>

סימן טז- קשוטי בית-הכנסת ותשמישי קדושה

א. ראוי [או"ח סי' צ' סעיף כ"ג]. שלא להתפלל כנגד תמונות או עטורים מצוירים, בדים מצוירים וכד' ומי שקרה לו להתפלל כנגדם יעצום עיניו.*

ב. ראוי (רמ"א שם). שלא לצייר בספרים בצדי התפילות ציורים שלא תתבטל כונת המתפלל*.

ג. ציורי תִּפְלות [עניני עריות]. אסור אף לישב עליהם, ואסור להכניסם לביתו* [רמ"א שם משו"ת הרא"ש].

ד. ראוי (משנה ברורה ס"ק ע"א ממגן אברהם) לשים עטורי ביה"כ מעל קומת המתפללים כדי שלא יפגעו בכונת המתפללים*.

ה. אין להתפלל (מ"ב שם) בעיניים עצומות מול מראה, ובעיניים פקוחות אסור אף משום ביטול כונה*.

ו. ראוי (בית לחם יהודה יו"ד סימן קמ"א ס"ו) שלא לעטר ביה"כ בצורת חיות בהמות ואילנות אף בציור*.

ז. אין (דר"ת ס"ק מ"ד משו"ת מבי"ט) לקשט ביה"כ בדמויות אדם אף בפרצוף פחוס*.

ח. אין (דר"ת ס"ק מ"ח משו"ת רדב"ז) לשים צורת אריות בולטות בביה"כ וראוי שלא לשים אף בציור ורקמה ע"ג פרוכות*.