זהר חלק ג קלב א


דף קלב א

ואי תימא אי הכי הא שערי דלתתא אינון אוכמי - אמאי לא הוו דא כדא? דתניא כתיב "קווצותיו תלתלים שחורות כעורב". וכתיב "ושער רישיה כעמר נקא" -- לא קשיא, הא בדיקנא עלאה, הא בדיקנא תתאה.

וע"ד כד אתייהיבת אורייתא לישראל אתייהיבת באש שחורה על גבי אש לבנה. ועיקרא דמלה משום דהני שערי בגין דממוחא אשתכחו לאתמשכא למוחא דלתתא ואינון לעילא מן דיקנא -- דיקנא בלחודוי הוא. וכל תקונוי בלחודיהון אשתכחו -- דיקנא בלחודוי, ושערי בלחודייהו.


תקונא קדמאה. תקונא דשארי מרישא דשערי דרישא. ותאנא כל תקוני דיקנא לא אשתכח אלא (מחומא דלב) ממוחא דרישא (ס"א מתקוני דרישא) והכא לא פריש הכי דהא לא הוי. אלא תקונא דא דנחית מן רישא דשערי דרישא הכי אשתכח. (חסר כאן)

ומהאי דיקנא אשתמודע כל מה דהוי ברישא דאלף עלמין דחתימין (ס"א אלף עלמין חתימין) בעזקא דדכיא. עזקא דכליל כל עזקין.

אורכא דכל שערא דנחית מקמי אודנוי לא הוי אריכא. ולא אתדבק דא בדא, ולא (ס"א דכלא) נחתין. אלין שערין -- מכד נגדין אתמשכן (ס"א אלא מכד נחתין אלין שערין נגדין ואתמשכן) ותליין.

ושירותא דתקונא קדמאה -- תלתין וחד 31 קוצי שקילן אתמשכן עד רישא דפומא. ותלת מאה ותשעין 390 נימין אשתכחן בכל קוצא וקוצא.

תלתין וחד קוצי שקילין דהוו בתקונא קדמאה תקיפין לאכפייא לתתא כחושבן א"ל. מהו תקיף יכול. ובכל קוצא וקוצא מתפרשין תלתין וחד עלמין תקיפין שלטין לאתעיינא. (ס"א לאתפשטא) (ס"א לאכפיא ואתפשטו) -- ל"א בהאי סטר ול"א בהאי סטר.

וכל עלמא ועלמא מניה. מתפרש לאלף עלמין דכסיפין לעדונא רבא. וכלא סתים ברישא דדיקנא דכליל תקיפא. וכלילן בהאי א"ל. ועם כל דא האי א"ל אתכפייא לרחמי, דרחמי דעתיק יומין (אתבסם) ואתכלל ואתפשט ביה.

אמאי עד פומא? משום דכתיב (שם) "דינא יתיב וספרין וגו'" מאי "דינא יתיב"? יתיב לאתריה, דלא שלטא. הה"ד "פלא יועץ אל גבור" -- "אל" דהוא "גבור", ואתבסם בדיוקנא (ס"א בדיקנא) קדישא דעתיק יומין. ורזא דכתיב "מי אל כמוך" -- בעתיק יומין אתמר בתקונא קדמאה דדיקנא קדישא עלאה.

עלמא קדמאה דנפיק מתקונא קדמאה - שליט ונחית. וסליק לאלף אלפין ורבוא רבבן מארי תריסין. ומניה מתאחדין בקסטא בעזקא רבא:

עלמא תניינא דנפיק מהאי תקונא - שלט ונפיק. ונחית וסליק לשבעה וחמשין אלף 57,000 דרגין מארי דיבבא. ומתאחדן מניה לאכפייא בקודלא בחיורא (ס"א בחיזרא):

עלמא תליתאה דנפיק מהאי תקונא - שליט ונחית וסליק לצ"ו אלפין 96,000 מארי דיללא ומתאחדן מני' בבוסיטא לקוסיטרא (ס"א כבוסינא לקוסרא). ומהאי תקונא מתכפיין כלהו ומתבסמן במרירא דדמעין דמתבסמין בימא רבא.

מאן חמי תקונא דא דדיקנא קדישא עלאה יקירא דלא אכסיף מניה?
מאן חמי טמירותא (ס"א יקירותא) דקוצין דשערי דתליין מהאי סבא יתיב בעיטרא דעטרין,
עטרין דכל עטרין.
עטרין דלא אתכללו בעטרין.
עטרין דלא כשאר עטרין.
עטרין דעטרין דלתתא מתאחדן מנהון
ובג"כ הני תקונין -- אינון תקונין דלתתא מנהון מתאחדין.

תקוני דאתתקן דאצטריך לאתברכא מאן דבעי ברכה. דכל תקונין דאתתקן - בקבלהון ברכאן משתכחין (לקבליהון), ואתעביד מה דאתעביד.

כלא כליל בהני תקונין. כלא זקפן לקבליה תקונין דמלכא תקיפא עתיקא סתימא דכלא. וכלהו אתבסמן מתקונין אלין (דמלכא עתיקא).


תאנא, אי עתיק דעתיקין קדישא דקדישין לא אתתקן באלין תקונין -- לא אשתכחו עלאין ותתאין, וכלא הוי כלא הוי.

ותניא עד כמה זהירין אלין (ס"א אתתקן באלין) תקוני דדיקנא. עד תליסר (דלתתא), וכל זמנא