ויקרא רבה ל ב

<< · ויקרא רבה · ל · ב · >>

ב.    [ עריכה ]
ד"א "ולקחתם לכם" הה"ד (תהלים טז, יא): "תודיעני אורח חיים שובע שמחות" אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא "תודיעני" באיזה פילון מפולש לחיי העולם הבא ר' יודן אמר אמר הקב"ה לדוד אם חיים אתה צריך יסורין אתה צריך כדכתיב (משלי ו, כג): "ודרך חיים תוכחת מוסר" "שובע שמחות" שבענו בחמשה שמחות מקרא משנה תלמוד תוספתא ואגדות.
ד"א "שובע שמחות את פניך" אלו שבע כתות של צדיקים שעתידים להקביל פני שכינה ופניהם דומות לחמה ולבנה לרקיע לכוכבים לברקים ולשושנים ולמנורה הטהורה שהיתה בביהמ"ק לחמה מנין שנאמר (שיר ו, י): "ברה כחמה ללבנה מנין שנאמר יפה כלבנה" לרקיע מנין שנאמר (דניאל יב, ג): "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע" לכוכבים מנין שנאמר (שם,) "ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד" לברקים מנין שנאמר (נחום ב, ה): "מראהו כלפידים כברקים ירוצצו" לשושנה מנין שנאמר (תהלים מה, א): "למנצח על שושנים" למנורה הטהורה מנין שנאמר (זכריה ד, ב): "ויאמר אלי מה אתה רואה ואומר ראיתי והנה מנורת זהב כולה"
"נעימות בימינך נצח" וכי מי מודיענו איזו כת החביבה והנעימה שבהן תרין אמורין חד אמר זו שבאה מכחה של תורה ומכחן של מצות ואוחרנא אמר אלו סופרין ומשנין שמלמדין תינוקות באמתן שהן עתידין לעמוד בימינו של הקדוש ברוך הוא הה"ד "נעימות בימינך נצח" ד"א "שֹׂבַע שְׂמָחוֹת" אל תהי קורא כן אלא שֶׁבַע שמחות אלו שבע מצות שבחג ואלו הן ד' מינין שבלולב וסוכה חגיגה ושמחה.
אם שמחה למה חגיגה ואם חגיגה למה שמחה א"ר אבין משל לשנים שנכנסו אצל הדיין ולית אנן ידעין מאן הוא נוצח אלא מאן דנסב באיין בידיה אנן ידעין דהוא נצוחייא כך ישראל ואומות העולם באין ומקטרגים לפני הקב"ה בר"ה ולית אנן ידעין מאן נצח אלא במה שישראל יוצאין מלפני הקדוש ברוך הוא ולולביהן ואתרוגיהן בידן אנו יודעין דישראל אינון נצוחייא לפיכך משה מזהיר לישראל ואומר להם "וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן":