ויקרא רבה לד יג

יג (ישעיה נח, י): "ותפק לרעב" אם זכיתם לרעבו של יעקב ואם לאו לשבעו של עשו "ועניים מרודים תביא בית" אלו הם עניים מנעוריהם א"ר יצחק כהדין סמיא דקריין ליה סגי נהורא לכך נאמר "ועניים מרודים תביא בית".
ד"א "ועניים מרודים תביא בית" אלו בעלי בתים שירדו מכבודם ומנכסיהם מי גרם להם שיהיו עניים על ידי שלא פשטו ידיהם לעניים וע"י שלא עשו רצון אביהם שבשמים לכך נאמר "ועניים מרודים תביא בית".
ד"א "ועניים מרודים" אלו אבלים ומרי נפש שנפשן עגומה עליהן ומי משמחן יין דכתיב (משלי לא, ו) "תנו שכר לאובד ויין למרי נפש" לכך נאמר "ועניים מרודים תביא בית".
ד"א "ועניים מרודים תביא בית" אלו תלמידי חכמים שנכנסים לבתי עם הארץ ומרוים אותם מדברי תורה לכך נאמר "ועניים מרודים תביא בית" .
ד"א"ועניים מרודים תביא בית" אלו תלמידי חכמים ותלמידיהם שמורים לישראל טומאה וטהרה איסור והיתר ומלמדים אותן לעשות רצון אביהם שבשמים לכך נאמר "ועניים מרודים תביא בית".
אמר ר' אבין כל המארח תלמיד חכם בביתו מעלה עליו הכתוב כאלו הקריב בכורים נאמר כאן "תביא" ונאמר להלן (שמות כג, יט) "תביא בית ה' אלהיך" מה להלן בכורים אף כאן בכורים: