ויקרא רבה לד ז

<< · ויקרא רבה · לד · ז · >>

ז.    [ עריכה ]
אמר רבי זעירא אפילו שיחתן של בני ארץ ישראל תורה הא כיצד אדם אומר לחבירו זכי בי או רכי בי זכי גרמך בי ר' חגי אמר סכי בי אסתכל בי סכי בי מה הוינא ואסתכל בי מה אנא דאמר ר' חגי בשם רבי יצחק כתיב (קהלת ה, יג): "ואבד העושר ההוא בענין רע" שהשיב לאותו העני בענין רע ואמר לו לית את אזיל לעי ונגיס חמי שקיין חמי כרעין חמי כרסוון חמי קפרן אמר לו הקדוש ברוך הוא לא דייך שלא נתת לו משלך מאומה אלא במה שנתתי לו את משים בו עין רעה לפיכך "והוליד בן ואין בידו מאומה" מן כל מה דהוה ליה: