ויקרא רבה כט ג

<< · ויקרא רבה · כט · ג · >>

ג.    [ עריכה ]
יהודה ברבי נחמן פתח (תהלים מז, ו): "עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר" בשעה שהקדוש ברוך הוא יושב ועולה על כסא דין בדין הוא עולה מאי טעם "עלה אלהים בתרועה" ובשעה שישראל נוטלין את שופריהן ותוקעין לפני הקב"ה עומד מכסא הדין ויושב בכסא רחמים דכתיב "ה' בקול שופר" ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם והופך עליהם מדת הדין לרחמים אימתי "בחדש השביעי":