ויקרא רבה י ו

<< · ויקרא רבה · י · ו · >>

ו. עריכה

"וְאֵת הַבְּגָדִים" -- א"ר סימון כשם שהקרבנות מכפרים כך הבגדים מכפרים דתנן כהן גדול משמש בשמנה בגדים וההדיוט בארבע; בכתונת ובמכנסים במצנפת ובאבנט. מוסיף עליו כהן גדול חשן ואפוד ומעיל וציץ.

 • הכתונת -- לכפר על לבושי כלאים כמה דתימא (בראשית לז, ג): "ועשה לו כתונת פסים"
 • מכנסים -- לכפר על גילוי עריות כמה דתימר (שמות כח, מב): "ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה"
 • מצנפת -- לכפר על גסות הרוח היך כד"א (שם כט, ו) "ושמת המצנפת על ראשו"
 • אבנט -- מאן דאמר על עוקמנין שבלב, ומאן דאמר על הגנבים.
אמר רבי לוי אבנט ל"ב אמה היה בו ועוקמו לפניו ולאחריו למאן דאמר על העוקמנים שבלב. ומאן דאמר על הגנבים לפי שהיה חלול, כנגד הגנבים שעושים מעשיהם בסתר.
 • חשן -- מכפר על מטי דינין הכמא דתימר (שם כח, ל) "ונתת אל חשן המשפט"
 • אפוד -- לכפר על עובדי עבודת כוכבים שנאמר (הושע ג, ד): "ואין אפוד ותרפים"
 • מעיל -- רבי סימון בשם ר' נתן אמר שני דברים אין להם כפרה ונתנה להן תורה כפרה ואלו הן לשון הרע והורג נפש בשגגה.
לשון הרע אין לו כפרה ונתנה לו תורה כפרה. במה יתכפר לו? בזגי המעיל. הדא הוא דכתיב(שמות כח, לה): "פעמון זהב ורמון פעמון זהב ורמון והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו" - אמר יבוא הקול ויכפר על הקול.
ההורג נפש בשגגה אין לו כפרה ונתנה לו תורה כפרה. במה יתכפר לו? במיתת כהן גדול. הדא הוא דכתיב (במדבר לה, כח): "ואחרי מות הכהן הגדול"
 • ציץ -- מאן דאמר על עזי פנים, מאן דאמר על המגדפים.
  • מאן דאמר על עזי פנים - מבנות ציון. כאן כתיב (שמות כח, לח): "והיה על מצח אהרן" ולהלן כתיב (ירמיה, ג): "גומצח אשה זונה היה לך"
  • ומאן דאמר על מגדפים - מגלית. כאן כתיב "והיה על מצחו תמיד" ולהלן כתיב (ש"א יז, מט): "ותטבע האבן במצחו":