התורה והמצוה על דברים כד ה


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים כד ה:

קלז.

כי יקח איש אשה חדשה . ע' רש"י ע"פ הספרי והגמ'.

נקי יהיה לביתו . הפשטנים יפרשו שיהיה נקי ממס, כדי שישמח. אבל הי"ל לומר "בביתו", ולא " לביתו "! והנכון כדברי רז"ל, שהוא דבר בפ"ע (=בפני עצמו) . וזה כי כבר נאמר, (דברים כ ה) מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו ילך וישוב לביתו . אבל אינו נקי לגמרי, רק הוא מספיק מים ומזון. אבל אם חנכו, הוא נקי מכל דבר.

ומדהי"ל (=ומדהיה ליה) לכתוב "נקי הוא לביתו", וכתיב " יהיה "! מרבה אף שנטע כרם וחללו, גם הוא נקי.קיצור דרך: mlbim-dm-24-05