התורה והמצוה על דברים כג ט

<< התורה והמצוה על דברים • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כה • כו • פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים כג ט:

קיח.

בנים אשר יולדו . בספרי אמר " בנים " ולא בנות, דברי ר' שמעון. יש לומר ג"כ, דר"ש לשיטתו דדריש בכל מקום טעמא דקרא, אף במקום שלא פירש הכתוב. וכן כאן ידרוש, למה הרחקם עד דור שלישי? מפני שמלך אדום יצא בחרב לקראתם, ואין דרך נשים לבא בחרב במלחמה. וגם המצרים, מפני שטבעו את בני ישראל במים, על פי מצות פרעה, שלא יעשו כן רק הזכרים. וראיה - מבת פרעה ואמתה; וגם רצה לקרוא מינקת מהמצריות, רק שמשה לא רצה לינק ממצרית, כמ"ש חז"ל.

וחכמים לשיטתם, שלא ידרשו טעמא דקרא; לכן ידרשו מ" אשר יולדו ", אף הבנות, כנ"ל.

דור שלישי . הנכון לגרוס בספרי כאן - "יכול ראשון ושני יהיו אסורין? ת"ל " דור שלישי ". ופי' כדאיתא בגמ' (יבמות עח), דאלו נאמר " בנים " ולא נאמר " דורות ", הייתי אומר דגר מצרי בן ראשון ושני שלו יהיה אסור, ובנו השלישי מותר; לכך נאמר " דורות ", לאשמעינן דכל בניו אסורין, ורק בני בניו מותרים. ומייתי ראיה, מבנימין גר מצרי, שאינו מותר רק בן בנו.

ואיתא בגמ' שם, דאלו נאמר " דורות " ולא נאמר " בנים ", הייתי אומר לאותן העומדים על הר סיני הוא אומר, דור שלישי שלכם יבא להם בקהל, ובכם ובבניכם. לכך נאמר " בנים ". ואלו לא כתיב " להם ", רק " בנים אשר יולדו, דור שלישי יבא וגו' ". הייתי אומר, דור שלישי מהבנים. לכן כתיב " להם " להורות שמהם מנה, ר"ל מהגר הראשון - הוא ובנו אסור, ובן בנו מותר.

קיצור דרך: mlbim-dm-23-09