התורה והמצוה על במדבר ז פט

| התורה והמצוה על במדברפרק ז' • פסוק פ"ט |
א • ב • ג • ו • י • יב • יג • יד • יז • יח • פד • פו • פט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותפירוש מלבי"ם על ספרי על במדבר ז פט:

קסב. ובבא משה אל אהל מועד כבר פרשתי מאמר הספרי הלז בהתו"ה ויקרא ( ויקרא ה) שלפי מה שפי' הראב"ע והרמב"ן שמ"ש ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד, היינו שמשה עמד בחוץ והקול קרא אליו מאהל מועד שיכנס, יש סתירה. דהא מקום הקריאה והדבור היה מעל הכפורת לא מכלל האהל. אבל ממ"ש כאן ובבא משה אל אהל מועד וישמע את הקול, מבואר שלא שמע את הקול בחוץ רק כשנכנס לפנים, אין סתירה.

שמ"ש ויקרא וידבר מאהל מועד פי' ששם התפשט קול הקריאה והדבור שיצא מעל הכפורת ולא נשמע בחוץ, כמ"ש בספרא שמאהל מועד מלמד שהיה הקול נפסק ולא יצא חוץ לאהל עיי"ש בארך.

קסג. לדבר אתו מימרא דר"י בן בתירא נמצא בספרא ( ויקרא ד ) ובספרי יש שבושטים, ותקנתי הגי' עפ"י גרסתי בספרא. ושם בפירושי בארתי וה באורך יקחהו המעין משם וימצא מרגוע.

קסד. וישמע את הקול , ר"ל קול הנודע בסיני, קול גדול ולא יסף, ועיין בספרא ויקרא ( ויקרא ה). ומה שנאמר קול דממה דקה סבירא ליה לר' יאשיה דממה מעניין שתיקה שמלאכי השרת שותקין. ור' יונתן ס"ל דממה הוא דבור נמוך כמ"ש דממה וקול אשמע כמו אל דמי לכם. שר"ל שתצעקו בקול גדול, שדבור המלאכים הוא קול נמוך נגד קולו של השי"ת.

קיצור דרך: mlbim-bm-07-89