השגות הראב"ד הלכות מגילה וחנוכה ג ו

  • אלא קריאת ההלל לעולם מדברי סופרים בכל הימים שגומרין - אמר אברהם: ויש בהן עשה מדברי קבלה "השיר יהיה לכם כליל התקדש חג" (ישעיה ל,כט).

מגיד משנהעריכה

ובאמת שבפרק ערבי פסחים (קיז.) אמרו שנביאים תקנו הלל על כל צרה שנגאלין ממנה, אבל לאמרו בימין קוביען מדבריהם הוא. ואע"פ שהביאו בערכין (י:) אותו פסוק- אינו אלא לסמך ולדמיון. וראה במקור.