העמק דבר על דברים כח

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פסוק חעריכה

כי תשמור: באופן שמי שרוצה להתנהג בקדושה ודבקות, לא יחפוץ להיבדל ממעשה המצוות, שלפעמים הם מסירים הדבקות. אבל מכל מקום ההכרח לשמור המצוות, בין השייכים לשמים בין השייכים לאדם וחברו - דהיינו "והלכת בדרכיו" - "מה הוא רחום אף אתה רחום" וכו'.

ויותר נראה דהאי "כי תשמור" אינו תנאי, שהרי כבר כתוב התנאי בראש הפרשה, אלא הוא ברכה, שתשיג מידת הקדושה והדבקות בה' אפילו בשעה שתשמור את מצוות ה'... ויש כמה מצוות מעשיות שאי אפשר לעשותם בשעת דבקות ומכל שכן "והלכת בדרכיו" שהוא עסקי בני אדם, ועל ידי כך יסיח דעתו בשעת מעשה הקדושה ודבקות, מכל מקום "יקימך ה' לו לעם קדוש", ומיד אחר המעשה תשיג הדבקות והקדושה כמו שהיה תחילה. והוא סייעתא דבשמיא וברכה, כדכתיב באברהם אבינו (בראשית יח:ג) בעת ביאת האורחים, והוא היה מתקדש ודבק באלקיו.

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.