היתר כללי להעסקת עובדים במנוחה השבועית לצורך קיום משחקי כדורגל

היתר כללי להעסקת עובדים במנוחה השבועית לצורך קיום משחקי כדורגל מתוך ספר החוקים הפתוח

הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים במנוחה השבועית לצורך קיום משחקי כדורגל


י״פ תשע״ח, 6638.


אני מודיע בזה כי מתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 ו־14 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א–1951 (להלן – החוק), בהתאם להחלטת ועדת השרים כאמור בסעיף 12(ב) לחוק, ולאחר התייעצות עם ארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים ועם ארגונים ארציים רפרזנטטיביים של מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר לפי סעיף 33 לחוק, ניתן בזה היתר כללי ולפיו מותרת העסקת עובדים במנוחה השבועית במגרשי כדורגל, ובכלל זה העסקת עובדים במנוחה השבועית לצורך הסעת עובדים המועסקים במגרשים כאמור או לצורך ביצוע עבודות התומכות בניהול התקין של משחקי הכדורגל, ובלבד שיתקיים האמור בסעיפים 1 ו־2 שלהלן:


(א)
במקום שעות המנוחה שבהם עבדו עובדים שניתן לגביהם היתר זה, ייתן להם המעסיק, לכל המאוחר, בתוך ארבעה שבועות, שעות מנוחה שמספרן כמספר השעות שבהן עבדו (להלן – מנוחת פיצוי);
(ב)
מנוחת הפיצוי תכלול 13 פעמים בשנה לפחות, את היום שבו חלה המנוחה השבועית של העובד; ככל האפשר, תינתן מנוחת הפיצוי ביום שבו חלה המנוחה השבועית כאמור, אחת לארבעה שבועות;
(ג)
מנוחת הפיצוי תהיה רצופה, אך אם מגיעה מנוחת פיצוי של יותר מעשרים וחמש שעות, אפשר לחלקה לפרקים ובלבד שכל פרק ממנה לא יפחת מעשרים וחמש שעות או מיתרת מנוחת הפיצוי המגיעה.
לעניין הליגות המקצועניות, היתר זה יחול על הליגות הקיימות במועד מתן ההיתר ובלבד שמספר המשחקים המתקיימים בשבת ובחגי ישראל לעונה לא יעלה על מספר המשחקים המרבי שהתקיימו בכל עונה בשבת ובחגי ישראל במחש השנים שקדמו למועד מתן ההיתר.


ט׳ בניסן התשע״ח (25 במרס 2018)
  • חיים כ״ץ
    שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.