<< | ספר הושעפרק ג' • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי הושע ג

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג ידא ויאמר יהוה אלי עוד לך א‍הב אשה אהבת רע ומנאפת כאהבת יהוה את בני ישראל והם פנים אל אלהים אחרים ואהבי אשישי ענבים ב ואכרה לי בחמשה עשר כסף וחמר שערים ולתך שערים ג ואמר אליה ימים רבים תשבי לי לא תזני ולא תהיי לאיש וגם אני אליך ד כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים ה אחר ישבו בני ישראל ובקשו את יהוה אלהיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל יהוה ואל טובו באחרית הימים