הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח)

הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח) מתוך ספר החוקים הפתוח

הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ״ה–1985


ק״ת תשמ״ה, 1416; תש״ן, 381; תשנ״ח, 948.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו־112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א–1981 (להלן – החוק), אני מודיע ומתקין לאמור:


ענפי ביטוח [תיקון: תש״ן, תשנ״ח]
עסקי הביטוח יסווגו לענפי הביטוח דלהלן:
א.
לגבי עסקים שמקורם בישראל:
(1)
ביטוח חיים מקיף – כל סוגי ביטוח חיים, עם סיכון או בלעדיו, לרבות ביטוח פיצויים וכן ביטוח גימלה, כאשר סכום הגימלה מחושב על בסיס הצבירה לתחילת תשלומי הגימלה, למעט ביטוח פנסיה, כאמור בפסקה (3);
(2)
ביטוח חיים – סיכון בלבד;
(3)
ביטוח פנסיה – קרנות פנסיה להבטחת קיצבה ליחידים, בין לפי הסכם קיבוצי ובין לפי כל הסדר אחר, למעט ביטוח גימלה כאמור בפסקה (1);
(4)
ביטוח חיים קבוצתי הדדי;
(5)
ביטוח מפני תאונות אישיות;
(6)
ביטוח מפני מחלות ואשפוז;
(7)
ביטוח מפני אחריות מעבידים;
(8)
(9)
ביטוח רכב מנועי – רכוש (עצמי וצד שלישי);
(10)
ביטוח כלי טיס, לרבות אחריות כלפי צד שלישי;
(11)
ביטוח כלי שיט, לרבות אחריות כלפי צד שלישי;
(12)
ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק, לרבות ביטוח זכוכית;
(13)
ביטוח מטענים בהובלה;
(14)
ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי, למעט ביטוח כאמור הכלול בענפים המנויים בפסקאות (7) עד (11);
(15)
ביטוח מפני אבדן רכוש, למעט ביטוח כאמור הכלול בענפים המנויים בפסקאות (9) עד (13) ולרבות ביטוח זכוכית;
(16)
ביטוח השקעות של רוכשי דירות, לפי דרישות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל״ה–1974;
(17)
ביטוח חקלאי, למעט ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות;
(18)
ביטוח הנדסי;
(19)
ביטוח זכוכית בלבד;
(20)
מתן ערבויות;
(21)
ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות;
(22)
ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים;
(23)
ביטוח אשראי;
(24)
ביטוח סיכוני סחר חוץ;
(25)
ביטוח מפני סיכונים אחרים;
(26)
ביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתא (כענף בודד – Monoline).
ב.
עסקים שמקורם בחוץ לארץ – כל ענפי הביטוח.
ביטול
צו הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התש״ם–1979 – בטל.


ב׳ בסיון התשמ״ה (22 במאי 1985)
  • יצחק מודעי
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.