הגהות רבי עקיבא איגר/יורה דעה/סימן שפא

סימן שפאעריכה

(סימן שפ"א ש"ך סק"א) ליכא איסורא כלל. נ"ל כוונתו דלפי הגירסא כל רחיצה כל ל' יום היה במשמע דהרמ"א בא להוסיף ב' חומרות הא' במהות הרחיצה דהמחבר מתיר רחיצת פיו"ר בצונן ומצד המנהג אוסרים כל רחיצה אפי' פיו"ר בצונן. הב' במשך הזמן דאסור כל ל' ולזה כתב הש"ך להגיה דצ"ל רחיצה כל ל' היינו דכל מה דאוסר המחבר מדינא כל ז' אסור מצד המנהג כל ל' דהיינו כל גופו בצונן או פיו"ר בחמין אבל פיו"ר בצונן קיימא אדינא דאפילו בתוך י' שרי ומה דכתב הש"ך דודאי רחיצה בצונן ליכא איסור היינו רחיצת פיו"ר בצונן וראיה לזה מדברי הש"ך לקמן (סי' שצ"ט סק"ז) דאמאי לא תירץ בפשוטו דהרמ"א מיירי התם מרחיצת כל גופו בצונן א"ו דגם זה אסור כל ל' וברחיצת פיו"ר ליכא לאוקמי דזהו גם בלא רגל מותר תוך ז' ובזה מיושב דברי הרמ"א בא"ח (סי' תר"ו ס"ד) מותר לרחוץ ולטבול ערב יו"כ אע"פ שנהגו איסור רחיצה כל ל' וכו' והא יכול לקיים טבילת מצוה בהיתר א"ו דגם בצונן כל גופו אסור כל ל' אח"ז ראיתי באליהו רבה שם שמכח דברי הש"ך דכאן נדחק דכוונת הרמ"א היכא דאין לו צונן רק חמין דאלו בצונן בלא"ה מותר כמ"ש הש"ך כאן. נראה דהבין דכוונת הש"ך דרחיצה בצונן מותר אפילו כל גופו ולענ"ד האמת יורה דרכו דכוונת הש"ך כמ"ש:

(סעיף ו') ברחיצת חמין כל גופה. וכ"ה לשון הטור ותמוה לי אמאי דייקי כל גופה הא אפילו פיו"ר אסורה בחמין כדאיתא להדיא בסוגיא (פ"ק דתענית) אילימא בחמין אין הבוגרת רשאי והאר"ח אבל אסור להושיט אצבעו במים חמים וכו' וצלע"ג: