הגהות רבי עקיבא איגר/יורה דעה/סימן שכח

סימן שכח

עריכה

(סי' שכ"ח סעיף א' בהג"ה) או להפריש חלה. וקורא שם ואומר ה"ז חלה הראב"ד בהשגות בשם ר' אחא משבחא והובא בב"י כנלע"ד מבואר מלשון הרשב"א בחולין בחי' (דף צ"ד) ד"ה השולח ירך לעובד כוכבים וכו':

(שם סעיף ג' בהג"ה) מיהו אם ידעי'. ע' קצות החושן (חו"מ סי' רמ"ג ס"ק י"ח):

(ש"ך סק"ז) ולומר עיסה זו. לא ידעתי למאי הוצרכו תוספות לאריכות הזה דבידה להביא עיסה מגולגלות ולא בפשוטו דבידה לקרות מיד שם חלה על הקמח שיהיה חלה לכשילוש כדאיתא לעיל (רס"י שכ"ז). שוב ראיתי בדרישה שכ"כ הטעם בפשיטות דבידה לקרות שם על הקמח לכשילוש ולישנא דתוספות צ"ע (אח"כ ראיתי באורח מישור שעמד בזה וע' בחידושי חתני הגאון מו"ה משה נ"י אב"ד דק"ק פרעסבורג שנדפס זה מקרוב עם חידושי מהר"י מיגש על שבועות) וכן קשה באמת אהא דדייק לישנא בסוגיא פירות ערוגה תלושים וכו' פירות ערוגה זו מחוברת וכו' אמאי נקט דוקא בכה"ג שא' מהן תלושים ולא נקט בפשוטו באומר על ערוגה מחוברת פירות שבצד זה יהיו תלושים על אינך כשיתלשו כולם: