הגהות רבי עקיבא איגר/יורה דעה/סימן רמו

סימן רמועריכה

(סימן רמ"ו סעיף א' בהג"ה) תא"ו נתיב ב' מש"ס דסוטה. וכתב שם ומסתברא שהעוסק אבד שכרו שכבר ביטל חלקו כ"כ המפרשים עכ"ל וע' בתשובת מהר"ם אלשאקר (סי' ק"א) בשם רבינו האי גאון וע' בס' אש דת להרב מו"ה חיים אלפאנדרי (פ' וילך):

(סעיף י"ח) ויחזור לתורתו. ע' בת' קול בן לוי בחי' על לשונות ברמב"ם (פ"א ה"ב מה' ת"ת):

(ש"ך ס"ק כ"ז) דנהגו עלמא להתענות בא"ר א"ח (סי' תקס"ח) דקדק מזה דמשום התענית אסור וא"כ בליל' הקודמת לתענית מותר לאכול בסעודת סיום אבל לא על סעודת ברית מילה ע"ש: