הגהות רבי עקיבא איגר/יורה דעה/סימן קפב

סימן קפבעריכה

(סמן קפ"ב סעיף א') גם האנשים. בפרישה כתוב נראה דכל אנשים גוים דכיון דנהוג נהג ולמדין ממנהג ההוא דעובדי כוכבים. גם י"ל דעל ישראל קאמר דהיכא דנהיגי כולם אין מוחין בהם עכ"ל ועי' בתשובת פרח שושן (כלל ו' ס"ב):

(ט"ז סק"ג) דא"כ תקשה לך. עי' מג"א (סי' ד' ס"ק י"ד):

(סעיף ו') וכן אסור לאיש להסתכל במראה. ג"ז רק היכי דאין מסתכלים רק הנשים. אבל במקום דגם אנשים מסתכלים ליכא איסור רק החברים נמנעים מזה. וכההיא דסעיף א'. תשובת גנת וורדים (כלל ה' סימן י"ב):