הגהות רבי עקיבא איגר/יורה דעה/סימן יא

סימן יא עריכה

(סי' י"א סעיף א') ואם שחט. אם כבה באמצע שחיטה כתב בתשובת שבות יעקב ח"ב סס"א דגרע דהשוחט מיבעת תוך השחיטה ועושה שהייה וטריפה ע"ש:

(שם) וב' נרות חשובים אבוקה. ע' באורח מישור לד"מ על יו"ד דאפי' אינם דבוקים מקרי אבוקה וכן לענין הבדלה והעתקתיו בגליון מג"א שלי (סרצ"ח סק"ד):