הגהות רבי עקיבא איגר/חושן משפט/סימן שסט

סימן שסט עריכה

[הגה] הרי הוא כמוהו. נ"ב עיין שו"ת ב"ח סי' קכו ובקצות החושן לעיל סימן קמח ס"י:

[הגה] דלא אמרי' דינא. נ"ב עיין שו"ת תשב"ץ ח"א סי' קנח:

[ש"ך אות י] סס"י ע"ד. נ"ב ובסי' עג ס"ק ל"ט: