הגהות רבי עקיבא איגר/חושן משפט/סימן רצג

סימן רצגעריכה

[שו"ע] תוך הזמן. נ"ב מקור הדין בראב"ד והוציא כן מסוגי' פ"ק דקדושין ד' י"ג. ועי' בחי' רשב"א שם שכתב ודין זה צ"ע דהא פועל יכול לחזור תוך הזמן ועי' באו"ת סי' ע"ד ס"ק ו' ובב"ש אה"ע סי' פ"ה ס"ק ו' ובשו"ת מהרח"ש ח"א סי' פ"ב: