הגהות רבי עקיבא איגר/חושן משפט/סימן רעח

סימן רעחעריכה

[הגה] ויש חולקי'. נ"ב היינו דבמושכרת אינו נוטל בשכר ובילדה אינו נוטל בולד אבל ברועה באפר ונתפטמ' נוטל פ"ש דהוי כמו דקלא ואלים. נ"י ועיין לשון הטור ולא בשבח שהשביח גוף הפרה ועיין דרישה:

[סמ"ע אות יא] ופי' ר"ש. נ"ב עיין בספר אורים גדולים לימוד מ"ה:

[שו"ע] אעפ"י שהיא בשטר. נ"ב ולענין שטר עיסקא עיין תשו' חוט השני סי' א' ובשו"ת שבו"י ח"א סי' קע"ב ובעטרת צבי סי' זה הביא שו"ת הריבות סי' ע"ח שכתב להדיא דפלגא מלוה הוי ראוי. ולענין [אבליגאטיאן] עיין שו"ת נודע ביהודה סי' רל"ד. [באנקע נאטען] נ"ל דהוי מטבע ממש ולא מקרי ראוי. וכן כתב לי ש"ב הגאון מוה' מאיר ווייל שכן פסק הגאון אב"ד דק"ק ברלין זצ"ל. ולענין שטר עסקא אם עשה תנאי המוזכר בש"ע יו"ד סי' קע"ז ס"ה אם בזה גם פקדון הוי ראוי עי' בספר שביתות יו"ט להרב מוה"ל יו"ט אלנקונא חאה"ע סי' ו':

[הגה] במשכון של ישראל. נ"ב וכן פסק בשו"ת שארית יוסף סי' נ"ו:

[שו"ע] יצא עליהם שט"ח. נ"ב אם הבכור רוצה שישלמו בראוי והפשוטים רוצים שישלמו ממוחזק עיין ט"ז אה"ע סי' קי"ג סק"י ובשו"ת פני יהושע חח"מ סי' א' ובשו"ת נודע ביהודה סי' ל"ד:

[הגה] ודרך המלך. נ"ב עיין שו"ת מהר"א ששון סי' קמ"ט ובשו"ת חינוך בית יהודה סי' ק"א:

[הגה] הי' לו קרקע. נ"ב עיין תשו' מהר"ם אלשיך סי' י"ח:

[הגה] ואפי' נגנבו. נ"ב עיין כנה"ג לעיל סימן ק"ז בהגהת ב"י אות ט"ז:

[סמ"ע אות כט] אינו יכול לסלק דהבן. נ"ב זה אינו מוכרע דהא הר"י הלוי כתב דצריך לטפל להגבותה בשומא דאפשר דדעת המחבר כהרשב"א והנ"י דלענין זה הפשוט יורש בע"כ וא"י לומר איני יורש ויטלו אחיו הקטנים דלא יגבה הבע"ח אבל מ"מ יכול לומר הורידוהו בנכסי' ועשו לו בשומא: