הגהות רבי עקיבא איגר/חושן משפט/סימן קפד

סימן קפדעריכה

[הגה] פירש בהדי'. נ"ב בטור משמע דאף בערבו הנותנים מעותיהם מהני אם פירש בהדי' שקנה לאחד מהם. ועיין בב"ח דבהיפוך בנתן כ"א צרור והוא קנה במעותיו של אחד מהם. בזה אף אם פירש שקונה לכולם לא קנה אלא זה שהמעות שלו ע"ש ואף לדעה אחת בסי' קפ"ז ס"ו בהגה דבקונה לעצמו במעותיו של חבירו דקנה היינו דוקא לעצמו. אבל לא לאחר. וכן מבואר בחי' רשב"א בב"ק דף ק"ב ע"ב ד"ה אכיחו במערבא וכו' וכתב שם הטעם דדעת המוכר אינו אלא למי שקונה או לבעל המעות אבל לא לזה ולא לזה אלא לאחר דלאו בעל המעות ולא קונה ממנו לא אלא דמדברי רשב"א שם מבואר דאף ערבו מעותיהם והוא פירש דזבין לחד לא מהני וקנו כולם דלא כהרר' ישעי':