הגהות רבי עקיבא איגר/חושן משפט/סימן קעא

סימן קעא עריכה

[שו"ע] וביקש אחד מהשותפים. נ"ב ואם אחד שכר מחבירו חלקו אין יכול לומר גוד או אגוד עד אחר כלות משך זמן השכירות. רשב"א סי' ס"א ועיין תשו' תשב"ץ ח"ו בטור השני חוט המשולש סי' ט':

[ש"ך אות א] עיין בטור. נ"ב וכן פסק בשו"ת מהראנ"ח ח"א סי' ט"ז ועיי"ש דאם אותן שקנו הורישו אין היורשים יכולים לטעון גא"א כיון דבאו מכח קונים והעתיקו הכנה"ג בהגהותיו להב"י אות כ"ו:

[הגה] לא יוכל אח"כ. נ"ב בב"י מחודש ג' כ' בשם הרשב"א וז"ל אפי' במקום שיש בו דין חלוקה ונשתמש בו א' ב' וג' שנים אינו חייב להעלות לו שכר דבשלו הוא משתמש. וה"ה האחד יכול לומר לו כדרך שנשתמש בו ג' שנים. אשתמש גם אני כנגדן. כיון דלא התנו תחלה בכך עכ"ל וכן העתיק הריק"ש:

[ש"ך אות ט] דה"ה בברייתא עיי"ש. נ"ב עיין לקמן סי' רמ"ה בסמ"ע וש"ך ועיין בנ"י ב"ב שם דף ר"כ ע"א שכתב להדיא דדוקא במתני' הלכה כרשב"ג ולא כברייתא עיי"ש ונ"ל קצת ראי' לזה מסוגי' דשבת דף כ"א ע"א אדמותבת לי מרשב"ג סייעינהו מת"ק עיי"ש: