הגהות רבי עקיבא איגר/חושן משפט/סימן מו

סימן מו עריכה

[ט"ז ד"ה קיימו בשניהם וכו'] היינו אם הב"ד עצמן מכירים וכו'. נ"ב ומ"מ היכי דהשטר הוא תח"י הלוה והעדים מעידין שהודה בפניהם הלוה שזה חתימתו דכ' הסמ"ע והט"ז דמהני ולענ"ד יש לדון טובא דהא מה דכ' הרמ"א בסעי' ז' דמעידין מפי הכתב היינו מטעם שכ' הריב"ש דקיום שטרות דרבנן וא"כ בכת"י דכתב הסמ"ע לעיל סי' ל"ה וכך כתב הש"ך כאן ס"ק י' דמדאוריי' בעי קיום לא מהני עדות מפ"כ:

[ש"ך אות כד] והכי נקטינן. נ"ב וכ"כ הריב"ש:

[שו"ע] לפי שצריך שני עדים. נ"ב שטר שחתומים בו ג' עדים והעיד א' על חתימת ב' מהם וא' העיד על חתימת העד השלישי ועל חתימת א' מן ב' אמרי' אע"פ שלדברי כ"א יש בשטר זה ב' עדים מקויימים אינו כלום רדב"ז סי' נ' נ"ה עכ"ל ריק"ש:

[שו"ע] מ"מ לגבי דידהו נאמנים. נ"ב ק"ל למסקנת הש"ך לקמן סי' שפ"ח ס"ק כ"ב דגרמי במקום אונס ממון פטור הא הכא הוי רק גרמי ועשו כן מחמת אונס ממון ואפ"ה חייבים וצ"ע:

[שו"ע] וחייבים לשלם ללוה. ע"ל סי' שפ"ו ס"ג בהגה ובש"ך שם ס"ק כ"א ואורים גדולים לימוד רט"ו:

[שו"ע] אינם נאמנים. נ"ב ע' תשו' הריב"ש סי' שע"א: