הגהות רבי עקיבא איגר/חושן משפט/סימן מה

סימן מה עריכה

[ש"ך אות ח] במסירת קולמוס. נ"ב היינו דב' עדים מעידים כך שפב"פ חתם במס"ק אורים:

[ש"ך בא"ד בסופו] כנ"ל. נ"ב ע' תשו' בעי' חיי להכנה"ג חח"מ סי' מ"ז:

[ש"ך אות יז] אם נאמר דב' עדים. נ"ב תמוה לי הא יש לחוש שיזייף ויחתום בכל שיטה עוד ע"א ויהי' ב' שטרות שכ"א בב' עדים ויקיים מכל שטר ע"א ובזה מצטרפים וצ"ע:

[ש"ך אות כא] אלא נראה דשטר כזה. נ"ב ראיתי בטור ישן בכ"י מהר"א להטור ראיתי שהסכים כן להלכה: