הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן תרמ

סימן תרמ עריכה

[סעיף ד'] אם יש טורח גדול בדבר. והוי בכלל מצטער. ובלילה הראשון דמצטער חייב באמת צריך לטרוח לילך לסוכת חבירו. ודלא כדמשמע במג"א רסי' תרל"ט: