הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן תקפד

סימן תקפד עריכה

[מג"א סק"ז] דבשבת אין לחוש כ"כ. ע' לעיל סי' ת"ץ במג"א סק"ב: