הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן תקיד

סימן תקיד עריכה

[סעיף ה] אסור להדליקו ונר שמדליק על מת ז' ימים ע' במשבצות זהב לעיל סי' קל"ב בסוף הסי' דיש להתיר להדליק ע"י עכו"ם ויהיה הנר בי"ט בחדר שאין אוכלים שם: