הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן תנג

סימן תנגעריכה

[מ"א סק"ב] שמשתמשין בהם כל השנה. ק' לי הא הוי ג' נ"ט מהשעורים למכתשת וממכתשת לשמנים ומשמנים לפמוטות ומשם לשמן דבזה שרי כדלעיל רסי' תנ"ב:

[מג"א סק"ו] מקרי לח בלח ואינו חו"נ. אם נטחן גם עם סובים י"ל דלא נבלל יפה וצריך לרקד הקמח יפה שיהא נבלל יפה ואז הוי לח בלח. אם קלו קאפע בכלי חמץ ב"י ונתערב עם קאפע אחר. י"ל דלא מהני טחינה דאינו מתערב יפה לדונו ללח בלח. כ"כ במשבצות זהב סימן תס"ז סק"ח: