הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן תכב

סימן תכב עריכה

[סעיף ב'] וכן נוהגים בכל מלכות א"י. עמ"ש בגליון לקמן סימן תרע"א ס"ב:

[מג"א סק"ה] (רד"א כ"ה) ע' מג"א לעיל סי' רי"ח סק"ד: