הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן שנח

סימן שנחעריכה

[סעיף א'] ובלבד שלא יהא ארכו. ובפחות מסאתים י"ל גם כה"ג מות' תוס' דף כ"ה ע"ב ד"ה קרפף בתירוצם ב':

[סעיף ב'] שהשלימו לעשרה. היינו ליתר מעשר:

[סעיף ד'] והו"ה לחופר בו בור. מדברי תוס' דף כ"ב ע"א ד"ה בור ופסין נלע"ד דס"ל דבור ממעט כמו עמוד:

[סעיף ה'] בנה בו עמוד. בגמ' איתא גבוה עשרה וכן הוא ברמב"ם וצ"ע אח"כ ראיתי דהא"ר כ"כ בשם עבודת הקדש:

[מג"א ס"ק י"ד] משמע דמחצר לבית. ק' לי דמ"ש מכותל בין ב' חצירות ולא ערבו יחד ונפרץ הכותל מע"ש דאסו' לכל א' לטלטל בחצירו כלים ששבתו בבית. ע' לקמן סימן שע"ד סעיף ב' וצ"ע:

[מ"א ס"ק ט"ז] ומיירי כשיש להחצר גיפופים. ומ"מ לא מהני הגיפופים לקרפף אף באין נכנסים ואינו דומה לדלקמן סי' שע"ד ס"ג דהתם אמרי' מגו דמהני לנפשי' מהני לקטנה משא"כ הכא ב' ענינים הם דהקרפף נאסר מדין כרמלית מהרש"א: