הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן שכא

סימן שכאעריכה

[מ"א ס"ק ז'] א"כ הו"ה דאסו' ליתן מים עליו. ע' ת' נ"ב ח"ב חא"ח סי' כ"ז:

[סעיף י"ט בהג"ה] אבל לאכול לאלתר שרי. ומפרק לא הוי דהקליפה בטילה להפרי. וכמ"ש המג"א לעיל סי' שי"ט סק"ז דכשנתפרקו השבלים מן הדגן מע"ש מותר לקלפו. אשל אברהם לעיל סי' שי"ט סק"ז: