הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן שיד

סימן שידעריכה

ואפי' נקב בעלמא אסור. ק' לי מאי אפי' הא לנקבה חמור מלשברה דנוקבה אף במוסתקי אסור אח"כ מצאתי שעמד בזה במשבצות זהב סק"ו ובאשל אברהם סק"ח:

[מג"א ס"ק ה'] ע' ברכות נ"ד. צ"ל בכורות:

[בא"ד] ול"נ צ"ע על הגאון. ע' רשב"א ח"י שבת ק"ה ד"ה אלא בהא:

[בא"ד] ואפי' במלי דרבנן אסור. ונלע"ד דכן מוכח להדיא מהא דפרכי' סוכה ל"ב והא הוי פסיק רישי' והא התם האיסור מיעוט ביו"ט הוא רק דרבנן כמ"ש בגליון לקמן סי' תרמ"ו:

[סעיף ז'] יכול להתירו. מותר לפתוח מסגר הדלת ע"י כלי אומנות שקורין טיטרי"ך ועכ"פ ע"י עכו"ם בוודאי שרי מהר"י הלוי אחיו של הט"ז סי' ל': ' [שם] להתיר קליעתו. ע' מג"א לקמן בב"י שי"ז בשם הרמב"ם וצ"ע:

[מג"א ס"ק י"ד] דפסיקת תלוש. ע' פרי מגדים ססי' שי"ז:

[סעיף י'] ע"מ שלא להסירו בשבת. אלא במ"ש אבל אם אין דעתו להסירה גם במ"ש אסור אשל אברהם סי' שי ז סק"ב: