הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן רפב

סימן רפב עריכה

[סעיף ג' בהג"ה] וממזר מותר לעלות ובמקום לוי לא יעלה דנתחלל קדושת לויה מג"א לעיל סי' קלו סקי"ג:

[מג"א ס"ק ה'.] לא למנין שלשה מבואר שם דהיכי דעולים פחות משבעה כגון יו"ט ויה"כ אינו עולה ורק למנין ז' עולה ע"ש לפ"ז נראה פשוט דבשבת רק אשה א' עולה אבל לא ב' נשים כיון דמבלעדה ליכא ששה קרואים ולא גרע שבת מיוה"כ דלששה לא מצטרף אשה ואולם מלשון הרמ"א אבל לא שיהי' כולם נשים לא משמע כן ועיין תשו' פנים מאירות ח"ב סי' נד:

[מג"א ס"ק ו'.] וקטן לאו בר עבודה לענ"ד הא איתא בספרי הובא בחינוך להרא"ה מצוה רס"ט דקדושים יהיו לאלקיהם אתי לרבויי דמחוייבי' לקדש כהן בע"מ אע"ג דאינו בכלל את קרבן ד' אלקיך הוא מקריב ע"ש:

[סעיף ד' בהג"ה] אע"פ שיש חולקים ע' ת' פרח שושן סי' ח' העלה לעיקר דקטן לא יקרא בד' פרשיות:

[מג"א ס"ק טו.] צריך לחזור ולקרות כיון. היינו בברכה פ"מ ע"ש:

[מג"א ס"ק טז.] דיאמר קדיש אחר ההפטרה וה"ה אם שכח לומר קדיש אחר ז' ונזכר קודם ההפטרה לא יאמר אז קדיש עד אחר ההפטרה משום הנכנסין שיאמרו שהמפטיר לא קרא בתורה. פר"מ: