הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן רעז

סימן רעזעריכה

[סעיף ד'] ונמצא משתמש באילן. עיין לקמן סי' של"ו סעיף א' בהג"ה ובמג"א שם סק"ב: