הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן רסד

סימן רסדעריכה

[מג"א ס"ק ד'] לטעמי' אזיל. לכאור' אינו דומה דהתם כיון דאסור ליהנות מנר חנוכה אף דיש עוד נר אחר. מ"מ הוא נהנה מנר חנוכה מחמת תוס' אורה. אבל כיון דבנר כשר לחוד היה מותר להשתמש תשמיש קל ולא חיישי' דיטה כדי להרבות אורה. היינו ע"כ כיון דלתשמיש קל לא צריך לריבוי אור לא יטה. א"כ מה בכך דדולק ג"כ הנר הפסול הא יש לו אור כשר דדולק יפה ולא יטה. ודו"ק:

[סעיף ג'] ונמצא מחייב משום מכבה. ע' מג"א רסי' ס"ב:

[מג"א ס"ק ט'] עוד יש טעם אחר. זהו קאי על ולא בצרי:

[מג"א ס"ק י"ב] ומ"מ נר שעוה. ר"ל אם אין לו שמנים אחרים ויש לו נר שעוה ונר חלב. אף אם ניחוש להאוסרים של שעוה היה ראוי בשל חלב מהותך דאין בנר זה שמא יטה רק דגזירה אטו אינו מהותך דמ"מ שעוה עדיף דחלב הוא מאוס: