הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן רנז

סימן רנזעריכה

[מג"א ס"ק ו] וה"ה המטמין משמע דבמטמין בשבת במוסיף הבל אף בעומד בחמימותו אסור וצ"ע:

[סעי' ז בהג"ה] אין לנהוג כן ובדיעבד נ"ל דשרי דהא הרמ"א כ' בסעיף א' כשמטמין לצורך מחר בדיעבד שרי דסמכינן על המתירים זה ואפילו לכתחלה ולהנך פוסקים לא חמיר הטמנה משהי' דלמאי דקיי"ל בשהייה כחנניה גם בהטמנה מותר כמאכב"ד:

[סעיף ח'] להניח הקדרה בתנורים שלנו לא ידעתי דקדוק ל' תנורים שלנו והא גם בתנורים שבתלמוד דלא מהני גו"ק מ"מ חייתא שרי והמחבר סי' רנ"ג לא הביא כלל קולא דתנורים שלנו דינם ככירה וצ"ע:

[מג"א ס"קיט] אבל בבשר חי א"צ לענ"ד הא הרמ"א בא לומר אם הוא דרך הטמנה דלא מהני חי כמ"ש ס"ו וצ"ע: