הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן רלב

סימן רלב עריכה

[סעיף ב' בהג"ה.] ואפשר הטעם משום דעכשיו. ע' באר שבע בסוף ספרו בקונטרס באר מים חיים אות י"ב:

[מג"א ס"ק ט'] מפסיקים אפי' יש שהות. אף דקי"ל לקמן סי' תרנ"ב דבדרבנן אף התחיל באיסור דאין מפסיקין באיכא שהות צ"ל דהכא גרע דעיקר זמן הוא בתחלת מנחה קטנה דבאותו שעה היו מקריבים התמיד ברוב פעמים ולא היו רגילים לאחרה ע' בפני יהושע:

[שם] ועיין סי' ג' סי' ע' ס"ג כצ"ל (מק"ח):