הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן ריג

סימן ריג עריכה

[סעיף ב'] אפי' לא יענו אמן. עמ"ש בגליון סי' רי"ט ס"ד וס"ה:

[מג"א ס"ק ז'] דהתם הו"ל שוגג. וה"ה מזיד אם כשברך היה דעתו לאכול ואח"כ הפסיק בין ברכה לאכילה במזיד אף דלעצמו אינו יוצא האחרים יוצאים משבצות זהב לעיל סי' קס"ז ס"ח:

[שם] וע' יו"ד סי' רס"ה ס"ה. ע' תבואת שור סי' י"ט ס"ח:

[סעיף ג'] נתכוין לצאת י"ח. ע' בב"י הטעם דקיי"ל דמצות צריכות כוונה וק' לי הא כ' המג"א לעיל ססק"ג דמצות דרבנן אינן צריכות כוונה. וה"נ הברכות הוי רק דרבנן אח"כ מצאתי מזה בעזה"י בספר אשל אברהם סי' ג' סק"ט: