הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן רט

סימן רט עריכה

[מג"א ס"ק ב'] משום דלהרמב"ם. ע' סי' רס"ח במג"א ס"ג:

[מג"א ס"ק ג'] הא קיי"ל ספק ברכות להקל. לענ"ד למה דהוציא המהרש"א פסחים ק"ב א' מדברי הרשב"א שם דס"ל ס' ברכות להקל והיינו בברכת המצות אבל בברכת הנהנין אם מסופק אם נפטר המאכל בברכה או לא אסור לאכלו וכאלו מעל א"כ בעלמא במסופק אם ברך על המאכל א"א לו לחזור ולברך דשמא כבר ברך וגם אסור לאכלו דשמא לא ברך והכא אם נפסוק דלא יברך שנית יהא אסור לאכלו ויהיה הברכה שברך בוודאי ברכה לבטלה. ואם נפסוק דמברך שנית ג"כ לא הוי רק ברכה א' לבטלה. ואין הפרש בין יחזור ויברך בין שלא יחזור ויברך דבין כך ובין כך הוי ברכה א' לבטלה י' שפיר הדין דיברך שנית ויאכל והרי"ף והנך פוסקים דפסקו בהך דינא ס' ברכות להקל וישתה בלא ברכה. צ"ל דגם ברכת הנהנין ס' ברכות לקולא. היינו דמותר לאכלו בלא ברכה שנית ודלא כהרשב"א ועכ"פ אין כאן תימה על הר"י די"ל כו'. אח"כ ראיתי באבן עוזר לקמן רי"ד שכ' במלות קצרות דר"י לשטתיה דפסק בשכרא דאזלינן לחומרא בס' ברכות הנהנין ואפשר דכוונתו למה שכתבנו:

[מג"א ס"ק ד'] משמע שאחר כדי דבור. ע' תשו' פרח שושן כלל א' סי' א':