הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן רד

סימן רדעריכה

[החומץ] שעירבו ברא"ש איתא שעירב חומץ הרבה ועיין מג"א סי' ר"ב סי"ט:

[מג"א ס"ק יד] כ' בחכמת מנוח. עיין תשו' מעיל צדקה סי' מ"ב:

[סעיף ה'] ואם מצא פחות כפימ"ש הרשב"א בתה"א והובא בב"י יו"ד סי' קס"ג אף בפחות מד' כל שהיא יותר מתלתא ופלגא ראוי לברך בפה"ג אך לשטת הר"ן שם ארבעה דוקא וא"כ ספק ברכות להקל ומברך שהכל אבל לענין ברכה אחרונה יש לשתות כוס יין ולפטרו: