הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן קכו

סימן קכועריכה

[עטרת זקנים ס"ק א'] תחל' הברכה שטעה בו הש"ץ. ממילא בג' ראשונות דמתחיל בראש. ובאחרונות מתחיל ברצה כדאית' בסעיף ב' ובודאי אין חלוק בין טעה הראשו. ועובר אחר תחתיו. או נשתתק ועובר אחר ע' ירושלמי פ' אין עומדים גבי משתתק באופנים. וא"כ האחר אם לא כיון צריך להתחיל רצה. ומש"ה תמוהים לי דברי הב"י במ"ש. דע שבפט"ו מה"ת וכו'. ומשם נלמד דכי אמרי' וכו' ומה ראי' הא י"ל טעמא דהגמ' דכ' דצריך ליזהר שלא יעמוד אחר להקרות ולומר שים שלום. אלא למי שכיוון לבו לכל התפלה היינו דלא יצטרך להתחיל מתחלה רצה. ואפשר דלזה היה סגי באחר שכיוון מתחלת רצה מזה משמע דהיה צריך להחזיר אחר כל התפלה וכן אקלע בק"ק פוזנא ביוה"כ שנת תקצ"א בתפלת שחרית בפייט של סדר קדושה. אחזתו חולשא להחזן והוצרך אחר לירד לפני התיבה והוריתי שהאחר שלא כיוון עם הש"ץ שיחזור לראש התפלה בלא אמירת פייט: