הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן סד

סימן סדעריכה

[סעיף ב'] חוזר לראש אותו הפסוק. ואם דלג תיבה י"א דחוזר לראש אות' תיב'. וי"א דחוזר לעול' לתחל' הפסוק. ע' א"ר סי' ס"ה סק"ג:

[מג"א ס"ק א'] דחוזר לראש. דכיון דספק לו. ממילא ודאי לא כוון עיי"ש. וע' באשל אברהם רסי' צ"א דהקשה מההוא דספק התפלל אינו חוזר הא כיון דס"ס ממילא ודאי לא כיון דצריך לחזור ולהתפלל מדינא דהש"ס עיי"ש:

[סעיף ג'] חוזר לפרשה ראשונה. ואם כשמברך ברכת ק"ש מצא עצמו עומד בהגדול הגבור והנורא ומסופק לו אם קאי בשם קדשך הגדול הגבור והנורא בטחנו שבאהבת עולם או דקאי בהגבור והנורא קדוש הוא שבברכת יצר אור. יתחיל ברכת אהבת עולם. גנת וורדים חא"ח כלל א' סי' י"א. ובתשו' פרי הארץ להרב מהו' ישראל מזרחי חא"ח סי' ג' כ' דחוזר לברכה ראשונה עיי"ש ולענ"ד כבעל ג"וו: