הגהות רבי עקיבא איגר/אבן העזר/סימן קמט

סימן קמטעריכה

סי' קמ"ט ס"ב שמא נבעלה. נ"ב ואם שניהם מודים שלא בא עליה באותו יחוד א"צ ממנו גט ש"ג בשם ריא"ז וע' תשובת לחם רב סי' כ"ז:

ס"ד ונתייחד עמה. נ"ב דוקא נתייחד' עמו מדעתה אבל אם הוא היתה תחלה שם ואח"כ נכנס הוא ושהה שם והיא נותנת אמתלא למה לא יצאה משם לא מקרי יחוד לומר בזה הן הן עידי יחוד הן הן עדי ביאה תשובת ר"ל בן' חביב סי' ס"ו והובא בתשובת לחם רב סי' כ"ז: